De PremieScan.

Vanaf 2009 zijn er diverse wetten aangenomen om de arbeidsparticipatie van bepaalde doelgroepen te stimuleren. Het betreft doelgroepen die op basis van een arbeidshandicap, werkeloosheid, leeftijd e.d. een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Vanuit deze wetten zijn subsidies, premiekortingen, premievrijstellingen en zgn. vangnet-constructies beschikbaar gesteld om werkgevers te stimuleren om deze speciale doelgroep aan te nemen. Iedere regeling kent zijn eigen administratieve vereisten en aanvraagprocedures. UWV en Belastingdienst controleren streng op de naleving hiervan en wanneer de onderbouwing er niet is, leidt dit niet alleen tot een naheffing maar ook tot een boete.

Boetes die indirect al worden opgelegd wanneer een werkgever een te hoog ziekteverzuim heeft of een te hoog WIA-instroompercentage of, wellicht de komende jaren, wanneer er niet wordt voldaan aan het quotum arbeidsbeperkten volgens de participatiewet.

Ervaringscijfers leren ons dat werkgevers de regelingen niet (optimaal) benutten en de boetes accepteren zonder te controleren hoe deze tot stand zijn gekomen.

Dat vinden wij niet vreemd gezien de complexiteit van de wet- en regelgeving, die continue aan verandering onderhevig is. Tevens zien wij dat er omstandigheden zijn waarin regelingen toegepast hadden mogen worden waar de werkgever eigenlijk nooit bij stil heeft gestaan.

In de 14 jaar dat wij nu actief zijn op deze nichemarkt, hebben wij geconstateerd dat de PremieScan uniek is. Het grootste compliment is misschien wel dat wordt getracht onze dienstverlening over te nemen, onze teksten worden gekopieerd en onze handelsnaam PremieScan door andere partijen wordt gebruikt.

De PremieScan in zijn totaliteit behelst een uitgebreid onderzoek, waarbij wij de opgelegde premies en betalingen over de afgelopen 5 jaar controleren. We gaan hierin veel verder dan hierboven beschreven.