Wet tegemoetkomingen loondomein

De premiekortingen en premievrijstellingen worden vervangen door lage-inkomensvoordelen (LIV per 2017) en loonkostenvoordelen (LKV per 2018). Dit is vastgelegd in de Wet Tegemoetkomingen Loondomeinen (WTL).

Lage InkomensVoordeel

LIV gaat per 2017 in. Deze regeling geldt voor medewerkers die tussen 100% en 125% van het minimum loon verdienen. De tegemoetkoming kan oplopen tot 2.000 per jaar bij een fulltime dienstverband. Er moet wel sprake zijn van een substantiele baan (minimaal 1.248 uur per jaar).

LIV hoeft niet aangevraagd te worden. UWV beoordeelt op basis van de loonaangifte welke medewerkers in aanmerking komen. De Belastingdienst betaalt de tegemoetkoming uit. De hoogte van LIV is afhankelijk van het aantal verloonde uren en het uurloon van de werknemer. Het is van belang dat het loon en de verloonde uren goed geregistreerd worden in de loonaangifte. In 2018 dient de toekenning van UWV te worden gecontroleerd zodat eventuele correcties tijdig kunnen worden verwerkt in de loonaangifte.

LoonkostenVoordeel

LKV gaat per 2018 in. De bestaande premiekortingen vervallen dan en worden vervangen door LKV voor oudere werknemers, (herplaatste) arbeidsgehandicapte werknemers en werknemers die onder de banenafspraak vallen. De LKV arbeidsgehandicapte werknemers geldt in tegenstelling tot de huidige premiekorting niet meer voor werknemers met WAO(-verleden). Voor LKV oudere werknemers kan een medewerker met een WAO(-verleden) wel in aanmerking komen.De tegemoetkoming kan oplopen tot 6.000 per jaar (voor de doelgroep banenafspraak 2.000) en wordt berekend op basis van het aantal verloonde uren.

Om LKV te kunnen toepassen is een doelgroepverklaring nodig. Anders dan in de huidige situatie moet de doelgroepverklaring worden aangevraagd binnen drie maanden na aanvang van de dienstbetrekking. Van belang is daarom zo spoedig mogelijk navraag te doen bij uw werknemer en actie te ondernemen richting UWV dan wel gemeente. De aanvraag voor LKV dient via de loonaangifte te worden gedaan door middel van het aanzetten van de indicatie.

Voor werknemers waar premiekorting ouderen of arbeidsgehandicapten voor wordt toegepast, geldt dat deze worden omgezet in een LKV voor de resterende periode. De toepassing van premiekorting moet blijken uit de loonaangifte van het laatste tijdvak 2017. Het is dus al in 2017 van belang de premiekortingen juist en volledig in de loonaangifte te verwerken.